سلام من متولد شدم

سلام ! من امروز متولد شده ام . من می خواهم رشد کنم . من می خواهم رشد بدهم و…